Elisas Literacy

Eva Elisabet Haglund


"Once you learn to read, you will be forever free". Frederick Douglass

Jag heter Eva med tillnamn Elisabet och är sedan 2011 frilansande läs- och specialpedagog. Längst ned: kortfattat om innehållet i mina böcker. Beställning via Adlibris (www.adlibris.com)

"LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning" (okt. 2016) är tänkt som en handbok.

I bokens kap.1 ingår en forskningsöversikt om läsflyt, "bryggan från avkodning till förståelse", tillsammans med Linnéa Ehri´s teoretiska ramverk (2005 a) om fyra stadier i läsutveckling relaterade till flyt (fluency).
Det klart bästa sättet att känna igen ord är med omedelbar igenkänning, vilket inte dränerar uppmärksamhet och därmed mest bidrar till läsflyt.

Tre förutsättningar att känna igen ord är avgörande i barnets läsinlärning:
- Bokstavskunskap, att känna igen alfabetets bokstäver
- Medvetenhet om fonem
- Kunskap om hur bokstäver (grafem) representerar fonem i ord

Nybörjare som kan bokstävers form och namn kan använda denna kunskap för att lära sig ljuden. Då kommer barnen bättre ihåg hur de läser ord jämfört med barn som inte kan bokstävers namn (Ehri & Wilce,1985; Roberts, 2003).

Framsteg i läsning bortom nybörjarstadiet är beroende av den muntliga utvecklingen av barnets språk. Med andra ord pekar Ehri´s teori på det faktum, att ordläsningen även handlar om att barnet blir bekant med orden i dess muntliga, talade form.

NORSK METAANALYS av långtidsstudier undersökte förhållandet mellan ordförråd i förskoleåldern och senare läsfärdigheter. Analyserna visade signifikanta sammanhang både mellan ordförråd och läsförståelse och mellan ordförråd och ordavkodning (Institutet för specialpedagogik, UiO. 0111).

FEM NYA ARTIKLAR (2018) under rubrik "ORD, ORD och FÖRSTÅELSE":
1. Om färdigheter på vägen till god läsförmåga, skolans behov och aktuella satsningar. (5 s.)
2. En norsk undersökning från Institutet för Specialpedagogik. Konsekvenser för praktiken. (6 s.)
3. Forskning och undervisning om ordförrådet. Metoder och idéer till förbättrad lyssnande- och läsförståelse.(11 s.)
4. Forskning och metoder som inspirerar praktiken. En studie om dominerande värden i nordisk barnomsorg och skola.(10 s.)
5. Principer för en lärandecentrerad miljö. Lärarens/pedagogens centrala roll. Sammanfattande reflektioner. (7 s.)
- Nr. 2, 3, 4 på ResearchGate (som preprint).

RÅDGIVNING och BOKNING via bokadirekt.se - Lästräning (sökord).

Tre moment: 1. Start: Lästräning/läsförståelse. 2. Lästeknik. Strategier. 3. Ordförråd (utvidgat). - Distansundervisning via länk kan erbjudas.

E-post: eva.e.haglund@gmail.com

.

  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger", fyra kapitel om läsning, läsförståelse och olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Sambandet läsförmåga - matematik: två forskningsrapporter.
Identifierandet av språk- läs- och skrivproblem.
Bilagor: A - B
112 s. ill. s/v

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning" ingår fyra kapitel (I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Övergripande rekommendationer av EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s. s/v ill.

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
En handbok. "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och ....". Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide.
3. Lärande: teori och praktik. Forskarbidrag. Kognitiva, sociala, emotionella förmågor.
Bilagor: 1 - 3.
104 s. ill. s/v
36869

Webbproduktion: Amiras Design