Elisas Literacy

Eva Elisabet Haglund


Jag heter Eva med tillnamn Elisabet och är sedan 2011 frilansande läs- och specialpedagog. Längst ned: kortfattat om innehållet i mina tre böcker.

Senaste bok, tänkt som en handbok, heter "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning" (okt. 2016). Bokbild nedan till höger.

I bokens kap.1 ingår en forskningsöversikt om läsflyt, "bryggan från avkodning till förståelse", tillsammans med Linnéa Ehri´s teoretiska ramverk (2005 a) om fyra stadier i läsutveckling relaterade till flyt (fluency).
Det klart bästa sättet att känna igen ord är med omedelbar igenkänning, som inte dränerar uppmärksamhet och därmed mest bidrar till läsflyt.

Tre förutsättningar att känna igen ord är avgörande under barnets första år i läsinlärning:
- Bokstavskunskap, att känna igen alfabetets bokstäver
- Medvetenhet om fonem
- Kunskap om hur bokstäver (grafem) representerar fonem i ord
Nybörjare som kan bokstävers form och namn kan använda denna kunskap för att lära sig ljuden i namnen och komma ihåg hur de läser orden de har sett bättre än barn som inte kan namnen (Ehri & Wilce,1985; Roberts, 2003).

Framsteg i läsning bortom nybörjarstadiet är beroende av den muntliga utvecklingen av barnets språk. Med andra ord pekar Ehri´s teori på det faktum, att ordläsningen även handlar om att barnet blir bekant med orden i dess muntliga, talade form.

NORSK METAANALYS av långtidsstudier undersökte förhållandet mellan ordförråd i förskoleåldern och senare läsfärdigheter. Analyserna visade signifikanta sammanhang både mellan ordförråd och läsförståelse och mellan ordförråd och ordavkodning (Institutet för specialpedagogik, UiO. 0111).

EGNA ARTIKLAR (2018) under rubrik "Ord, ord och förståelse."
1. Om färdigheter på vägen till god läsförmåga, skolans behov och aktuella satsningar. 2. En norsk undersökning från Institutet för Specialpedagogik. Konsekvenser för praktiken. 3. Forskning och undervisning om ordförrådet. Metoder och idéer till förbättrad lyssnande- och läsförståelse. 4. Kommande: Forskning och metoder som inspirerar praktiken. En studie om dominerande värden i nordisk barnomsorg och skola. 5. Principer för en lärandecentrerad miljö. Pedagogens centrala roll. Sammanfattande reflektioner.
- Preprint e. begäran.

INTRESSEOMRÅDEN:
- Utvecklingen av grundläggande språk-, läs- och skrivkunnighet från förskoleåren in i de första skolåren.
- Reading literacy: Students´ ability to understand, use, reflect on and engage with written texts in order to achieve one's goals, develop one's knowledge and potential, and participate in society (PISA 2015, Results, Volume I, s. 28).
- Critical literacy (analytisk förmåga). Critical thinking skills. Digital literacy.

UTBILDNING: fil.kand- och ämbetsexamen (1967, Uppsala universitet). Speciallärarutbildning (1977, Stockholm). 1980- och 90-tal långtidsförordnad handledare av lärarkandidater (Lärarhögskolan i Uppsala).1990-talets slut C- och D- kurser i pedagogik. Teori och uppsatsskrivning grundlade intresset för fortsatta studier och eget skrivande.

Deltog 2014 i Skolverkets dag om ALLMÅNNA RÅD för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Stockholm). Deltog 2016 i Skolverkets Inspirationskonferens LÄSLYFTET (Stockholm) för skolans handledare.

RÅDGIVNING och förslag till ungdomar som vill träna och effektivisera sin läsning.
BOKNING av dag och tid kan göras på nätet via Bokadirekt (november).

Mina böcker kan beställas via Adlibris (www.adlibris.com).

  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger", fyra kapitel om läsning, läsförståelse och olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Sambandet läsförmåga - matematik: två forskningsrapporter.
Identifierandet av språk- läs- och skrivproblem.
Bilagor: A - B
112 s. ill. s/v

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning" ingår fyra kapitel (I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Övergripande rekommendationer av EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s. s/v ill.

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
En handbok. "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och ....". Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide.
3. Lärande: teori och praktik. Forskarbidrag. Kognitiva, sociala, emotionella förmågor.
Bilagor: 1 - 3.
104 s. ill. s/v
35174

Webbproduktion: Amiras Design