Elisas Literacy

Eva Elisabet Haglund


Jag heter Eva med tillnamn Elisabet, är frilansande läs- och specialpedagog och har skrivit tre böcker.
Senaste bok, tänkt som en handbok, heter "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning" (okt. 2016). Bokbild nedan till höger.

I bokens kap.1 ingår en forskningsöversikt om läsflyt, "bryggan från avkodning till förståelse", tillsammans med Linnéa Ehris' teoretiska ramverk om fyra stadier i läsutveckling relaterade till flyt (fluency).
Det klart bästa sättet att känna igen ord är med omedelbar igenkänning, som inte dränerar uppmärksamhet och därmed mest bidrar till läsflyt. Att använda sig av sammanhanget begränsas av gissningseffekten och leder sällan till korrekt identifiering av ordet.

Ehri har tittat på tidigare forskning som visar, att de mest meningsbärande orden i en text identifieras i sitt sammanhang av endast tio procent läsare åt gången.

Tre förutsättningar att känna igen ord är avgörande under barnets första år i läsinlärning:
- Bokstavskunskap, att känna igen alfabetets bokstäver
- Medvetenhet om fonem
- Kunskap om hur bokstäver (grafem) representerar fonem i ord

Framsteg i läsning bortom nybörjarstadiet är beroende av den muntliga utvecklingen av barnets språk. Med andra ord pekar Ehris' teori på det faktum, att ordläsningen även handlar om att barnet blir bekant med orden i dess muntliga, talade form.

Norsk metaanalys av långtidsstudier undersökte förhållandet mellan ordförråd i förskoleåldern och senare läsfärdigheter. Analyserna visade signifikanta sammanhang både mellan ordförråd och läsförståelse och mellan ordförråd och ordavkodning (Institutet för specialpedagogik, UiO. 0111).

Kommande artikel (pdf) "Ord, ord och förståelse" innehåller fyra avsnitt: Om färdigheter i de tidiga åren på vägen till god läsförmåga. Skolans behov, Aktuella satsningar samt Undervisningens roll.

Mina intresseområden:
- Utvecklingen av grundläggande språk-, läs- och skrivkunnighet från förskoleåren in i de första skolåren.
- Reading literacy: Students´ ability to understand, use, reflect on and engage with written texts in order to achieve one's goals, develop one's knowledge and potential, and participate in society (PISA 2015 Results, Volume I, s. 28).
- Critical literacy (analytisk förmåga). Digital literacy.


Utbildning: fil.kand.- och ämbetsexamen (1967, Uppsala universitet). Ett-årig speciallärarutbildning (1977, Stockholm). Fortbildning 90-tal.
80- och 90-tal långtidsförordnad handledare av lärarkandidater (Lärarhögskolan i Uppsala). 90-talets slut C- och D- kurser i pedagogik. Teori och uppsatsskrivning grundlade intresset för fortsatta studier och eget skrivande.

Deltog 2014 i Skolverkets dag om ALLMÅNNA RÅD för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Stockholm). Deltog 2016 i Skolverkets Inspirationskonferens LÄSLYFTET (Stockholm) för skolans handledare.

RÅDGIVNING utan kostnad ges till äldre elever (15 - 19 år) som vill förbättra sin läsning och läsförståelse.
Kontakta eva.e.haglund@gmail.com för individuella önskemål.

Mina böcker kan beställas via Adlibris (www.adlibris.com) och Bokus (www.bokus.com)

  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger", fyra kapitel om läsning, läsförståelse och olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Sambandet läsförmåga - matematik: två forskningsrapporter.
Identifierandet av språk- läs- och skrivproblem.
Bilagor: A - B
112 s. ill. s/v

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning" ingår fyra kapitel (I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Övergripande rekommendationer av EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s. s/v ill.

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
En handbok. "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och ....". Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide.
3. Lärande: teori och praktik. Forskarbidrag. Kognitiva, sociala, emotionella förmågor.
Bilagor: 1 - 3.
104 s. ill. s/v
31435

Webbproduktion: Amiras Design