www.elisasliteracy.se

Eva Elisabet Haglund


"Educating our youth to care about each other and the world". -
Andreas Schleicher, Director, Directorate for Education and Skills.

Jag heter Eva Elisabet Haglund. Som senior läs- och specialpedagog är mina intresseområden förskolan och ungdom i grundskolan.
Internationella värderingar visar att 20 % i den senare gruppen inte kan läsa enkla texter med förståelse.
- Har enskild firma sedan 2012.

UNDER VT 2020 ERBJUDER JAG GRUNDSKOLANS ÄLDRE ELEVER :
- Individuellt utformade program för säker läsning med förståelse.
- Samarbete med föräldrar, skolledning, pedagoger, assistenter.

MER INFO från eva.e.haglund@gmail.com

________________________________

Av mina tre böcker heter den senaste "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning" (okt. 2016).

I bokens kap.1 ingår en forskningsöversikt om läsflyt, "bryggan från avkodning till förståelse", tillsammans med Linnéa Ehri´s teoretiska ramverk (2005a) om fyra stadier i läsutveckling relaterade till flyt (fluency).

Reading Fluency - "the ability to read a text quickly, accurately, and with expression". - Se Timothy V. Rasinski, "The Fluent Reader".

Tre förutsättningar att känna igen ord är avgörande i barnets läsinlärning:
- Bokstavskunskap, att känna igen alfabetets bokstäver
- Medvetenhet om fonem (ljud)
- Kunskap om hur bokstäver (grafem) representerar fonem i ord

Framsteg i läsning bortom nybörjarstadiet är beroende av den muntliga utvecklingen av barnets språk. Med andra ord pekar Ehri´s teori på det faktum, att läsning även handlar om att barnet blir bekant med orden och kan använda dem i sitt talade språk.

"It is the talk skills on which reading rests that are the real key skill, and so every child should be taught to use talk in the ways that will facilitate their reading, writing and curriculum learning". - Ur Viden om Literacy nr 23, 2018. Paul Warwich, University of Cambridge.
______________________

Egna artiklar (2018) med hänvisning till aktuell läsforskning:

(1) Om färdigheter på vägen till god läsförmåga, skolans behov och aktuella satsningar (5 s.)
(2) En norsk undersökning från Institutet för Specialpedagogik. Konsekvenser för praktiken (6 s.)
(3) Forskning och undervisning om ordförrådet. Ord, ord och förståelse (11 s.)
(4) Forskning och metoder som inspirerar praktiken. En dansk studie om dominerande värden i nordisk barnomsorg och skola (10 s.)

Ny 2019 : "Hållbar språkutveckling. Insatser och aktiviteter i förskolan" (15 s.)
- Artikeln bygger på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Granskad av dansk professor och läromedelsförfattare".

BESTÄLL artikeln från: eva.e.haglund@gmail.com
Utan kostnad via mail till förskolans lärare. Frågor - kommentarer välkomna.

ARTIKELNS INNEHÅLL
Inledning. > Att tala och lyssna för att lära. > Literacy - en definition. > Har du talat med ditt barn i dag? > Vad är tidig litteracitet? > Att tala för att lära. > Aktiviteter som främjar barns språktillägnan och tidig litteracitet, tre utförliga exempel > Lpfö 18 med personliga tankar och kommentarer > Slutord.

Inledning (utdrag). "Talspråket är grundläggande för utveckling av skriftspråklig literacy. Sammanhanget mellan tal- och skriftspråklig utveckling grundläggs i den tidigaste kontakten mellan vuxna och barn i både hem, barnomsorg och förskoleklass och fortsättningsvis under hela skolgången. Det konstateras i redaktörernas inledning till den danska Viden om Literacy, nr 23, april 2018. Här påminner man även om en dansk kampanj för det talade språket från 1980-talet. Ett mindre stipendium med studiebesök i mitten på 70-talet hos Nationalt Videncenter for Laesning i Köpenhamn bidrog till att jag därefter försökt följa spännande läsforskning som presenterats i den danska tidskriften.
---------------------
Både svenska och utländska forskarrapporter från 1970-talet hade uppmärksammat, att “de traditionella samtalsmönster som hårt begränsar elevernas användning av sitt talade språk fortfarande är regel”. Dåvarande och den svenske språkforskaren Jan Anward citeras: “Avgörande är att lärarna kan tona ner sin egen roll som talare och därmed ge ökat utrymme för elevernas bidrag till undervisningen” (Anward,1983, s. 169-170). I ett avsnitt om förskoleåldern i Kommentarer till tidigare läroplan, rubrik "Talare och tigare" (s.14) ställs frågan om varför människor är så tysta då de inte behöver eller borde vara det? Tre viktiga orsaker hade man kunnat se till denna tystnad: ...  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger".
Läsning, läsförståelse och olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Sambandet läsförmåga - matematik i forskningsrapporter inkl. språk- läs- och skrivproblem.
Bilagor: A, B.
112 s., s/v, ill.

Beställning: adlibris.com

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning":
(I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Rekommendation i EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s. s/v ill.

Beställning: adlibris.com

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
"LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och ....".
Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide. 3. Lärande: teori/praktik. Kognitiva, sociala, emotionella förmågor.
Bilagor (3),104 s. s/v ill.

Beställning: adlibris.com
44821

Webbproduktion: Amiras Design