Elisas Literacy

Eva Elisabet Haglund


"Educating our youth to care about each other and the world". -
Andreas Schleicher, Director, Directorate for Education and Skills.

Jag heter Eva Elisabet Haglund och är sedan 2011 frilansande läs- och specialpedagogisk rådgivare.

INFO för rådgivning och individuellt program till effektiv läsning inkl. läsförståelse från eva.e.haglund@gmail.com

Senaste "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning" (okt. 2016) är tänkt som en handbok till skolans pedagoger.

I bokens kap.1 ingår en forskningsöversikt om läsflyt, "bryggan från avkodning till förståelse", tillsammans med Linnéa Ehri´s teoretiska ramverk (2005a) om fyra stadier i läsutveckling relaterade till flyt (fluency).

Reading Fluency - "the ability to read a text quickly, accurately, and with expression". - Det är att läsa texten lika naturligt som man talar.
- Se Timothy V. Rasinski, The Fluent Reader.

Tre förutsättningar att känna igen ord är avgörande i barnets läsinlärning:
- Bokstavskunskap, att känna igen alfabetets bokstäver
- Medvetenhet om fonem (ljud)
- Kunskap om hur bokstäver (grafem) representerar fonem i ord

Nybörjare som kan bokstävers form och namn kan använda denna kunskap för att lära sig ljuden. Då kommer barn bättre ihåg hur de läser ord jämfört med barn som inte kan bokstävers namn (Ehri & Wilce,1985; Roberts, 2003).

Framsteg i läsning bortom nybörjarstadiet är beroende av den muntliga utvecklingen av barnets språk. Med andra ord pekar Ehri´s teori på det faktum, att ordläsningen även handlar om att barnet blir bekant med orden i dess muntliga, talade form.

"It is the talk skills on which reading rests that are the real key skill, and so every child should be taught to use talk in the ways that will facilitate their reading, writing and curriculum learning". - Ur Viden om Literacy nr 23, 2018. Paul Warwich, Univ. of Cambridge.

NORSK METAANALYS av långtidsstudier undersökte förhållandet mellan ordförråd i förskoleåldern och senare läsfärdigheter. Analyserna visade signifikanta samband både mellan ordförråd och läsförståelse och mellan ordförråd och ordavkodning (Institutet för specialpedagogik, UiO. 0111).

EGNA ARTIKLAR (2018) under rubriken "Ord, ord och förståelse".
1. Om färdigheter på vägen till god läsförmåga, skolans behov och aktuella satsningar. (5 s.)
2. En norsk undersökning från Institutet för Specialpedagogik. Konsekvenser för praktiken. (6 s.)
3. Forskning och undervisning om ordförrådet. Metoder och idéer till förbättrad lyssnande- och läsförståelse.(11 s.)
4. Forskning och metoder som inspirerar praktiken. En studie om dominerande värden i nordisk barnomsorg och skola.(10 s.)

NY är nr. 5: Barns språkutveckling. Insatser och aktiviteter i förskolan. (14 s.)

Intresserad redaktion/tidskrift erbjuds före augusti kopia av artikeln inkl. referenser.
Artikeln bygger på vetenskapliga studier och granskad av professionell bedömare.

INNEHÅLL:
> Inledning. > Att tala och lyssna för att lära. > Literacy - en definition. > Har du talat med ditt barn i dag? > Vad är tidig litteracitet? > Att tala för att lära. > Aktiviteter som främjar barns språktillägnan och tidig litteracitet, tre utförliga exempel > Lpfö 18 med personliga kommentarer > Slutord.


Kontakt: eva.e.haglund@gmail.com.  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger".
Läsning, läsförståelse och olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Sambandet läsförmåga - matematik i forskningsrapporter.
Id. av språk- läs- och skrivproblem.
Bilagor: A - B
112 s. ill. s/v

www.adlibris.com

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning":
(I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Rekommendationer av EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s. s/v ill.

www.adlibris.com

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
En handbok. "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och ....". Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide.
3. Lärande: teori och praktik.
Kognitiva, sociala, emotionella förmågor.
Bilagor: 1 - 3.
104 s. ill.

www.adlibris.com
40287

Webbproduktion: Amiras Design