Elisas Literacy

Eva Elisabet Haglund


Jag heter Eva med tillnamn Elisabet, är frilansande läs- och specialpedagog och har skrivit tre böcker.
Min senaste bok, tänkt som en handbok, heter "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning" (okt. 2016). Bokbild nedan till höger.

I bokens kap.1 ingår en forskningsöversikt om läsflyt, "bryggan från avkodning till förståelse", tillsammans med Linnéa Ehris' teoretiska ramverk om fyra stadier i läsutveckling relaterade till flyt (fluency).
Det klart bästa sättet att känna igen ord är med omedelbar igenkänning, som inte dränerar uppmärksamhet och därmed mest bidrar till läsflyt. Att använda sig av sammanhanget begränsas av gissningseffekten och leder sällan till korrekt identifiering av ordet.

Ehri har tittat på tidigare forskning som visar, att de mest meningsbärande orden i en text identifieras i sitt sammanhang av endast tio procent läsare åt gången.

Tre förutsättningar att känna igen ord är avgörande under barnets första år i läsinlärning:
- Bokstavskunskap, att känna igen alfabetets bokstäver
- Medvetenhet om fonem
- Kunskap om hur bokstäver (grafem) representerar fonem i ord

Framsteg i läsning bortom nybörjarstadiet är beroende av den muntliga utvecklingen av barnets språk. Med andra ord pekar Ehris' teori på det faktum, att ordläsningen även handlar om att barnet är bekant med orden i dess muntliga, talade form.

"Highperforming countries try to attract the most promising candidates to the teaching profession early on, but they also understand that talent can and must be nurtured through high-quality
training and continuous learning". ur PISA in Focus #70.

Mitt intresseområde: Utvecklingen av barnets nödvändiga och grundläggande läs- och skrivkunnighet i de första skolåren. "Reading literacy": Students´ ability to understand, use, reflect on and engage with written texts in order to achieve one's goals, develop one's knowledge and potential, and participate in society (PISA 2015 Results, Volume I, s. 28).

Utbildning: fil.kand.- och ämbetsexamen (1967, Uppsala universitet). Ett-årig speciallärarutbildning (1977, Stockholm). Fortbildning 90-tal.
80- och 90-tal långtidsförordnad handledare av lärarkandidater (Lärarhögskolan i Uppsala).
90-talets slut C- och D- kurser i pedagogik. Teori och uppsatsskrivning grundlade intresset för fortsatta studier och eget skrivande.

Deltog 2014 i Skolverkets dag om ALLMÅNNA RÅD för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Stockholm). Deltog 2016 i Skolverkets Inspirationskonferens för handledare inom LÄSLYFTET(Stockholm).

Kostnadsfri rådgivning erbjuds föräldrar och pedagoger för barn/elever i behov av anpassade insatser. - Närmare information från eva.e.haglund@gmail.com

Mina böcker kan köpas hos Adlibris (www.adlibris.com), BTJ (www.btj.se) eller Bokus (www.bokus.com). Rea-priser fr. v. 8.
  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger", fyra kapitel om läsning, läsförståelse och olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Sambandet läsförmåga - matematik: två forskningsrapporter.
Identifierandet av språk- läs- och skrivproblem.
Bilagor: A - B
112 s. ill. s/v

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning" ingår fyra kapitel (I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Övergripande rekommendationer av EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s. s/v ill.

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
En handbok. "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och ....". Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide.
3. Lärande: teori och praktik. Forskarbidrag. Kognitiva, sociala, emotionella förmågor.
Bilagor: 1 - 3.
104 s. ill. s/v
23849

Webbproduktion: Amiras Design