www.elisasliteracy.se

Eva Elisabet Haglund


"Educating our youth to care about each other and the world". -
Andreas Schleicher, Utbildningschef, OECD.

Jag heter Eva Elisabet Haglund. Ett intresse för mig som senior läs- och specialpedagog är att följa aktuell läs- och lärandeforskning inom grundläggande utbildning.

Under aktiva år som lärare i Uppsala tjänstledighet för studier i Pedagogik (C och D). Teori och uppsatsskrivning grundlade intresset för egna studier och skrivande.

Kommande bok innehåller ett urval av aktuella vetenskapliga studier om lärande och undervisning i förskola och skola.
eva.e.haglund@gmail.com
______________________________

Av tre böcker heter den senaste "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning" (okt. 2016).
I bokens kap.1 ingår en forskningsöversikt om läsflyt, "bryggan från avkodning till förståelse", tillsammans med Linnéa Ehri´s teoretiska ramverk (2005a) om fyra stadier i läsutveckling relaterade till flyt (fluency).

Vad forskning vet i dag är att framsteg i läsning från nybörjarstadiet är beroende av den muntliga utvecklingen av barnets språk.

"It is the talk skills on which reading rests that are the real key skill, and so every child should be taught to use talk in the ways that will facilitate their reading, writing and curriculum learning". - Ur Viden om Literacy nr 23, 2018. Paul Warwich, University of Cambridge.
______________________

"The message is clear – the most important about reading is comprehension". Cathy Collins Block, Linda B. Gambrell, Michael Pressley. Ur "Improving Comprehension Instruction " (2002).

Forskning från tidigt 1980-tal in i vårt århundrade betonar följande teman: att barnens lärare (a) skapar motivation för läsning/lärande (b) bygger upp barnens ordförråd (c) läser och samtalar om intressanta och meningsfulla texter (d) tränar läsförståelse med effektiva strategier (e) undervisar matematik i förskolan, och f) ser barn som aktiva deltagare i lärande och undervisning.  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger".
Läsning, läsförståelse och olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Sambandet läsförmåga - matematik i forskningsrapporter inkl. språk- läs- och skrivproblem.
Bilagor: A, B.
112 s.

Finns att beställa hos Adlibris förlag.

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning":
(I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Rekommendation i EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s.

Finns att beställa hos Adlibris förlag.

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
"LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och ....".
Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide. 3. Lärande: teori/praktik. Kognitiva, sociala, emotionella förmågor.
Bilagor (3)
104 s.

Finns att beställa hos Adlibris förlag
57491

Webbproduktion: Amiras Design