www.elisasliteracy.se

Eva Elisabet Haglund


"It is what teachers know, do and care about which is very powerful in this learning equation". John Hattie, "Teachers Make a Difference", s. 2, 2003.

VÄLKOMMEN ÅTER TILL MIN HEMSIDA! Jag heter Eva Elisabet Haglund. Ett intresse för mig som senior läs- och specialpedagog har länge varit att följa aktuell forskning om förmågor som LÄSNING och SKRIVNING inom grundläggande utbildning. Ettårig ledighet från lärartjänst i Uppsala och studier i Pedagogik (C och D) inkl. teori och uppsatsskrivning, grundlade intresset för egna studier och skrivande.

Min senaste bok heter "ÅTTA FORSKNINGSBASERADE TEXTER. Om lärande och undervisning i förskola och skola" (2021). 123 s. Boken finns att beställa/köpa hos Bokus eller Adlibris förlag. - Se bild nedan.

NYTT: om planering, undervisning, minne och lärande.

A. PLANERING

Det finns olika sätt att planera lektioner. Här väljer jag ett av flera ur David Fawcetts "RELEARNING TO TEACH. Understanding the Principles of Great Teaching,(2022)".

1. LEKTIONENS fyra delar.
a. Fånga snabbt lärandes/elevers uppmärksamhet. Återknyt till tidigare
lektioner, ämnen och begrepp. Hur det hela hänger ihop. Lektionens
innehåll i stora drag. Förklara för de lärande varför användbart för dem.
Slutmål.

b. Aktivera. Lärande får informationen och ser och förstår meningen. De
beskriver, reflekterar och funderar tillsammans i par eller mindre grupp.

c. Lärande visar att de ha förstått innehållet. Läraren behöver ge de lärande
tillfälle att visa upp, dela och få feedback i sitt arbete. Missuppfattningar
uppmärksammas innan man går vidare.

d. Eleverna har chans att befästa sitt lärande genom meningsfull återblick.
De reflekterar över vad de ha lärt innan man går vidare. Aktiviteter under
lektionen sker i smågrupper eller i klassen.

Källa: Alistair Smith (1998) "Accelerated Learning Cycle". Utvecklad
tillsammans med Cramlington Learning t Village.

DET HELA bygger till sist på det grundläggande att elever behöver se det meningsfulla och verkligen visa att de förstår innehållet i vad de lärt. De behöver individuell feedback om detta för att sedan gå vidare med sitt lärande till kommande lektioner.

UTDRAG ur Petri Partanens blogg:
Paas & Merrienboer (4) pekar i sin forskning på att CLT (Cognitive Load Theory) ofta har fokuserat på att minska den kognitiva belastningen genom att förenkla instruktioner och uppgifter så att de inte överbelastar tänkandet. De lyfter att senare CLT-forskning pekar på vikten av att ta hänsyn till tre aspekter: elevers varierande förutsättningar, olika uppgifters utformning, samt olika kontexters eller lärmiljöers effekter på elevers lärande. Givet att elever vid varje tidpunkt har såväl varierande förkunskaper i en klass eller åldersgrupp, liksom varierande kognitiva förutsättningar, även rörande arbetsminne, så är det en rimlig slutsats.

- PLANERA och SAMARBETA med dina kollegor, uppmanar Hattie (2012) i
"Visible Learning for Teachers: Maximising Impact on Learning".

TILLSAMMANS med kollegor blir det viktigt att inte minst diskutera hur elever får möjligheter till inflytande och delaktighet i sin utbildning. Enl. grundläggande demokratiska värderingar som den svenska skolan vilar på, ska demokratiska arbetsformer vara en naturlig del i undervisningen och ge elever möjligheter att göra sin röst hörd. (Delaktighet för lärande, Skolverket, 2015).


P.S. Planerar artikelsamling kring undervisning, minne och lärande för publicering under hösten 2024. D.S.  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger".
Läsning, läsförståelse och olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Sambandet läsförmåga - matematik i forskningsrapporter inkl. språk- läs- och skrivproblem.
Bilagor: A, B.
112 s.

Finns hos Adlibris och Bokus förlag.

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning":
(I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Rekommendation i EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s.

Finns hos bl.a. Bokus förlag.

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
"LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och ....".
Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide. 3. Lärande: teori/praktik. Kognitiva, sociala, emotionella förmågor.
Bilagor (3)
104 s.

Finns hos bl.a Bokus förlag.
77623

Webbproduktion: Amiras Design