www.elisasliteracy.se

Eva Elisabet Haglund


"It is the talk skills on which reading rests that are the real key skills. And so every child should be taught how to use talk in a way that fosters reading, writing and curriculum."
Ur Viden Om Literacy, nr 23, 2018.

VÄLKOMMEN ÅTER TILL MIN HEMSIDA! Jag heter Eva Elisabet Haglund. Ett intresse för mig som senior läs- och specialpedagog har länge varit att följa aktuell forskning om förmågor som LÄSNING och SKRIVNING och UNDERVISNING inom skolans grundläggande utbildning. Ettårig ledighet från lärartjänst i Uppsala och studier i Pedagogik (C och D) inkl. teori och uppsatsskrivning, grundlade intresset för egna studier och skrivande.

Min senaste bok heter "ÅTTA FORSKNINGSBASERADE TEXTER. Om lärande och undervisning i förskola och skola" (2021). 123 s. Boken finns att beställa hos Adlibris och Bokus förlag. 280 kr. - Se bild nedan.

Om A. Planering av lektioner, B. Feedback, C. Lpfö 18.

A. PLANERING
Det finns olika sätt att planera lektioner. Här väljer jag ett av flera ur David Fawcetts "Relearning to Teach. Understanding the Principles of Great Teaching" (2022).

1. LEKTIONENS fyra delar.
a. Fånga snabbt lärandes/elevers uppmärksamhet. Återknyt till tidigare
lektioner i en serie, ämnen och begrepp. Hur det hela hänger ihop.
Lektionens innehåll i stora drag. Förklara för de lärande varför
användbart för dem.
Slutmålet.

b. Aktivera. Lärande får lärarens information/introduktion, de ser och förstår
meningen. De beskriver, reflekterar och funderar tillsammans i par eller
mindre grupp.

c. Lärande visar att de ha förstått innehållet. Läraren behöver ge de lärande
tillfälle att visa upp, dela och få feedback i sitt arbete. Missuppfattningar
uppmärksammas innan man går vidare.

d. Eleverna har chans att befästa sitt lärande genom meningsfull återblick.
De reflekterar över vad de ha lärt innan man går vidare. Aktiviteter under
lektionen sker i smågrupper eller i klassen.
- Ur Alistair Smith (1998) "Accelerated Learning Cycle". Utvecklad
tillsammans med Cramlington Learning Village.

UTDRAG ur Dylan William`s webbsida. Grundaren av Formativ bedömning:
Session 2 - Eliciting Evidence - the Starting Point for Good Feedback
Questioning, and a range of related techniques for eliciting evidence about student achievement, is a staple in classrooms all over the world.

B. FEEDBACK.
1. Feedback måste orsaka elevens eget tänkande. (Dylan William, 2011).
2. Feedback syftar till att reducera gapet mellan var eleven befinner sig och vart eleven är tänkt att komma.
3. Feedback bör för eleven som mottagare orsaka mer tankearbete än från den (läraren) som ger feedback.
- Ur kapitel 4. "Is feedback actually worth it?" Relearning to teach, Fawcett, D.

DET HELA bygger till sist på det grundläggande att elever behöver se det meningsfulla och visa att de verkligen förstår innehållet i vad de lärt. De behöver individuell feedback om detta för att sedan gå vidare i sitt lärande inför kommande lektioner.

PLANERA och SAMARBETA med dina kollegor, uppmanar Hattie (2012) i
"Visible Learning for Teachers: Maximising Impact on Learning".

TILLSAMMANS MED KOLLEGOR blir det viktigt att inte minst diskutera hur elever får möjligheter till inflytande och delaktighet i sin utbildning. Enl. grundläggande demokratiska värderingar som den svenska skolan vilar på, ska demokratiska arbetsformer vara en naturlig del i undervisningen och ge elever möjligheter att göra sin röst hörd.
- Delaktighet för lärande, Skolverket, 2015.

C. NY LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN, Lpfö 18.
Hållbar utveckling har skrivits fram som en viktig del av förskolans värdegrund och uppdrag.
"Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling - såväl ekonomiskt och social som miljömässig."
- Utdrag. Skolverket, 2018, s.5.

"It is what teachers know, do and care about which is very powerful in this learning equation". John Hattie, "Teachers Make a Difference", s. 2, 2003.

P.S. Planerar ny artikelsamling om undervisning, minne och lärande inför ht 2024. D.S.  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger".
Läsning, läsförståelse och olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Sambandet läsförmåga - matematik i forskningsrapporter inkl. språk- läs- och skrivproblem.
Bilagor: A, B.
112 s.

Finns hos Adlibris och Bokus förlag.

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning":
(I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Rekommendation i EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s.

Finns hos Adlibris och Bokus förlag

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
"LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och ....".
Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide. 3. Lärande: teori/praktik. Kognitiva, sociala, emotionella förmågor.
Bilagor (3)
104 s.

Finns hos Adlibris och Bokus förlag.
79999

Webbproduktion: Amiras Design