www.elisasliteracy.se

Eva Elisabet Haglund


"Educating our youth to care about each other and the world". -
Andreas Schleicher, Utbildningschef, OECD.

Jag heter Eva Elisabet Haglund. Ett intresse för mig som senior läs- och specialpedagog är att följa aktuell läs- och lärandeforskning inom grundläggande utbildning. Under aktiva år som språk- och speciallärare i Uppsala en period tjänstledig för studier i Pedagogik (C och D). Teori och uppsatsskrivning grundlade intresset för egna studier och skrivande.

Finns fortfarande:
"EN GUIDE TILL FÖRÄLDRAR; SKOLBARN OCH PEDAGOGER". - Adlibris 1 dec. 2012 · Guiden tar upp förmågor och hinder i läsinlärning inkl. dyslexi samt lärande-strategier. Bygger på aktuell och erkänd läsforskning. Pedagogiska råd ingår i två bilagor.

NY BOK: Eva Haglund (2021). "ÅTTA FORSKNINGSBASERADE TEXTER. Om lärande och undervisning i förskola och skola (2021).
Förord. Texter:
1. Barns perspektiv
2. Hållbar språkutveckling
3. Ordförråd
4. Morfem
5. Tonårens läsning
6. Dyskalkyli - finns det?
7. Matematik i skolan
8. Bedömning i matematik
BILAGOR: A, B, C och D.
Efterord. 123 s. Utförliga referenser.
Boken finns hos Bokus och Adlibris.
Bokbild längre ner.
________________________________

PRIOR KNOWLEDGE.
Alex Quigley återkommer ett flertal gånger i sin "Closing the Reading Gap" (2020) till betydelsen av bakgrundskunskap för elevens förståelse. Med god bakgrundskunskap kan elever lättare bearbeta ett innehåll i sitt arbetsminne. De kan "plocka fram" tidigare kunskap ur sitt långtidsminne och använda den för att ge ny information mening. Min översättning.

HUR FÖRBÄTTRA BAKGRUNDSKUNSKAP?
- Använd lektionstid till läsning av ämnesintressanta texter. Klargör målet med läsningen. Diskutera innehåll och slutsatser med klassen. Kolla upp nya ord och begrepp. Visa på textens struktur. Text kan behöva läsas om (rereading).
- Uppmuntra till läsning på fritiden. "Books expose children to more facts and to a broader vocabulary than virtually any activity, and persuasive data indicate that those people who read for pleasure enjoy cognitive benefits throughout their lifetime (Willingham, D. T. 2009. "Why Don`t Students like School?).
_________________________________
LÄSNING
Vad forskning vet i dag är att framsteg i läsning från nybörjarstadiet är beroende av den muntliga utvecklingen av barnets språk.

"It is the talk skills on which reading rests that are the real key skill, and so every child should be taught to use talk in the ways that will facilitate their reading, writing and curriculum learning."

Ur Viden om Literacy, Nummer 23, April 2018: Paul Warwick, Senior Lecturer. Faculty of Education, University of Cambridge and Lyn Dawes, Education Consultant, Children´s Spoken Language.
_________________________________

"The message is clear – the most important about reading is comprehension". Cathy Collins Block, Linda B. Gambrell, Michael Pressley. Ur "Improving Comprehension Instruction " (2002).
__________________________________

"If teachers are supported to develop their knowledge of reading - a troublesome gap if it is absent - then we can deftly navigate the reading needs of every pupil in our classrooms". Ur Alex Quigley´s "Closing the Reading Gap" (2020). Kap. 3. "A scientific eye on reading."  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger".
Läsning, läsförståelse och olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Sambandet läsförmåga - matematik i forskningsrapporter inkl. språk- läs- och skrivproblem.
Bilagor: A, B.
112 s.

Finns hos Adlibris och Bokus förlag.

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning":
(I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Rekommendation i EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s.

Finns hos bl.a. Bokus förlag.

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
"LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och ....".
Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide. 3. Lärande: teori/praktik. Kognitiva, sociala, emotionella förmågor.
Bilagor (3)
104 s.

Finns hos bl.a Bokus förlag.
71174

Webbproduktion: Amiras Design